Persondatapolicy

För EkoSalongen är inte bara omvårdnad av våra kunders hud och välmående viktigt. För oss är även din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter viktigt. EkoSalongen följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. EkoSalongens persondatapolicy avser att informera dig om vilken slags information som EkoSalongen samlar in och hur informationen används.

Denna persondatapolicy beskriver hur EkoSalongen behandlar dina personuppgifter och de rättigheter du har i samband med detta enligt GDPR.

1 – Insamling av uppgifter om dig
EkoSalongen samlar in uppgifter om dig på olika sätt, däribland genom att:

 • Du bokar tid för en behandling.
 • Du handlar i vår webbshop.
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller övrig marknadsföring, t.ex. genom deltagande i tävlingar eller kampanjer, inklusive via sociala medier som Facebook eller Instagram.

I samband med detta kan vi bland annat samla in följande personuppgifter:

 • Namn, identifierings- och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, personnummer).
 • Betalningsuppgifter i samband med ditt köp.
 • Din köphistorik
 • Inloggningsuppgifter på webbplatsen.
 • Uppgifter om din profil på webbplatsen, däribland namn, adressuppgifter, betalningsuppgifter, bokning av behandling, m.m.
 • Meddelanden, svar på frågor och annan kommunikation mellan dig och EkoSalongen.
 • Information om dig från sociala medier, inklusive Facebook.

Du kan läsa mer om EkoSalongens behandling av personlig information i samband med dina aktiviteter för webbplatsen i vår policy för cookies.

2 – Syften med behandlingen av dina personuppgifter
EkoSalongen behandlar dina personuppgifter för specifika och begränsade syften.
Behandlingen sker alltid i enlighet med gällande regler om dataskydd. Dina uppgifter kan behandlas i följande syften:

 • Tillhandahållande av tjänster och produkter till dig.
 • Administration av kundrelationen.
 • För att kunna ge en bättre service.
 • Förbättring av EkoSalongens produkter och tjänster.
 • Statistik och analys.
 • Marknadsföring, bl.a. sändande av nyhetsbrev och riktade marknadsföringsinsatser.
 • Övrig kommunikation med dig.

3 – Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
Dina personuppgifter kan bland annat behandlas:

 • För att uppfylla ett avtal med dig.
 • För att följa ett rättslig åtagande.
 • Mot bakgrund av ditt tidigare och uttryckliga samtycke, vilket ofta kommer att vara fallet i förhållande till behandlingen av dina uppgifter och för användningen av dina uppgifter för marknadsföring.
 • Om de rör berättigade intressen och dessa väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Sådana legitima intressen kan vara förbättrande av vår service, våra produkter eller tjänster, statistik och analys eller att svara på dina meddelanden.

4 – Mottagare av dina personuppgifter
EkoSalongen har behov av att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som behandlar personuppgifter för EkoSalongens räkning. Då sker det enligt avtal och den tredje parten får endast agera enligt EkoSalongens skriftliga instruktioner. Dessa tredje parter får inte använda dina personuppgifter i egna syften eller i något annat syfte än att bistå EkoSalongen.

I den omfattning som EkoSalongen lämnar ut dina uppgifter till andra tredje parter, för att dessa ska använda uppgifterna i egna syften, kommer detta endast att ske i enlighet med gällande regler för dataskydd och, om det krävs, med ditt föregående samtycke.

Dina personuppgifter kan vidarebefordras till följande mottagare:

 • Extern bokföring och revisor.
 • Leverantörer av betallösningar, exempelvis PayPal, etc.
 • Leverantör av webbshop, verktyg för nyhetsbrev, etc.

5 – Tidsperiod för förvaring av dina uppgifter
EkoSalongen kommer endast att behandla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med respektive behandling.
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.  Personuppgifter om dig så länge som du är kund hos oss. Om du inte besökt vår salong för behandling, beställt varor från webbshop eller avregistrerat dig från våra nyhetsbrev kommer vi att radera dina uppgifter senast efter 12 månader. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från EkoSalongen kan du avregistrera dig från utskick, länk för avregistrering bifogas alltid i utskicken vi gör.

6 – Behandlingen av din uppgifter för användning till marknadsföring
Om du aktivt samtycker till att motta marknadsföringsmaterial från EkoSalongen, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter i detta syfte. 

Vår riktade marknadsföring kan vara baserad på din köphistorik, dina beteendedata (samlas in genom cookies på vår webbplats).

7 – Dina rättigheter
EkoSalongen har implementerat passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter och för att garantera dina rättigheter. 

Du har rätt att be EkoSalongen om att få insikt i dina personuppgifter samt att korrigera, radera eller begränsa användningarna av uppgifterna. Du har också rätt att komma med invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. Om en sådan invändning är berättigad, får uppgifterna inte längre behandlas i dessa syften.

Under vissa omständigheter har du dessutom rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan be om att få de uppgifter du själv har lämnat till EkoSalongen, levererade i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan du också be om att få uppgifterna överförda till en tredje part.

Du har rätt att bli raderad från våra register, detta medför dock att kundrelationen avslutas då vi ej har möjlighet att fortsatt tillhandahålla de tjänster du haft baserat på dina kunduppgifter.

Om EkoSalongen behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av ett samtycke, t.ex. samtycke till direkt marknadsföring eller behandling av hälsouppgifter, har du alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som baserats på ditt samtycke innan du tog tillbaka det.

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@ekosalongen.nu. Om de faktiska omständigheterna som du klagar på inte har lösts av EkoSalongen och du önskar att gå vidare med saken, kan du klaga till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: imy@imy.se
www.imy.se

8 – Länkar
Denna policy är endast tillämplig på EkoSalongen.se. EkoSalongen.se kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du länkas till annan webbplats rekommenderas att du läser personuppgiftspolicyn som gäller för den sidan. EkoSalongen tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

9 – Ändringar av denna persondatapolicy
Denna persondatapolicy kommer att uppdateras löpande. EkoSalongen förbehåller sig rätten att vidta ändringar i denna policy löpande i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna persondatapolicy kommer att publiceras på EkoSalongen.se. Om det handlar om väsentliga ändringar kommer du att informeras om detta.